CN Hangzhou Zhu W

From Bioblast
Jump to navigation Jump to search

Header ecosystem 2020.jpg

News - Agenda         O2k-Open Support         O2k-Publications         O2k-Workshops and Events         O2k-Network         O2k-Feedback         NextGen-O2kCN Hangzhou Zhu W

Oroboros O2k-Network

O2k-Network
O2k-Network Lab The Second Affiliated Hospital

Zhejiang University School of Medicine

Address 88 Jiefang Road,
City Hangzhou
State/Prov
Country China
Weblink
Contact Zhu Wei, Wang Jian'an
Team Yang Fan, Wu Rongrong, Jiang Zhi, Chen Jinghai, Nan Jinliang, Su Sheng'an, Zhang Na, Wang Chen, Zhao Jing, Ni Cheng, Wang Yingchao, Hu Wangxing, Zeng Zhiru, Zhu Keyang, Liu Xianbao, Hu Xinyang, Yu Hong
Team previous
Status 2 Power-O2k 2014-
Oroboros Events IOC138, IOC94,
Topics


O2k-Publications

 PublishedReference
Yang 2018 Cell Death Dis2018Yang F, Wu R, Jiang Z, Chen J, Nan J, Su S, Zhang N, Wang C, Zhao J, Ni C, Wang Y, Hu W, Zeng Z, Zhu K, Liu X, Hu X, Zhu W, Yu H, Huang J, Wang J (2018) Leptin increases mitochondrial OPA1 via GSK3-mediated OMA1 ubiquitination to enhance therapeutic effects of mesenchymal stem cell transplantation. Cell Death Dis 9:556.
Nan 2017 Circ Res2017Nan J, Hu H, Sun Y, Zhu L, Wang Y, Zhong Z, Zhao J, Zhang N, Wang Y, Wang Y, Ye J, Zhang L, Hu X, Zhu W, Wang J (2017) TNFR2 stimulation promotes mitochondrial fusion via Stat3- and NF-kB-dependent activation of OPA1 expression. Circ Res 121:392-410.
Hu 2017 Proc Natl Acad Sci U S A2017Hu H, Nan J, Sun Y, Zhu D, Xiao C, Wang Y, Zhu L, Wu Y, Zhao J, Wu R, Chen J, Yu H, Hu X, Zhu W, Wang J (2017) Electron leak from NDUFA13 within mitochondrial complex I attenuates ischemia-reperfusion injury via dimerized STAT3. Proc Natl Acad Sci U S A 114:11908-13.

O2k-Abstracts

update please